บทความงานวิจัย

2553
2554
2555
2556
 
วิทยานิพนธ์
2553
2554
2555
2556
 
บทความทั่วไป
2553
2554
2555
2556
 
บทความวิชาการ
2553
2554
2555
2556
 
ปกิณกะ
2553
2554
2555
2556
 
บทความบริการวิชาการ
2553
2554
2555
2556
 
นานาสาระ
2553
2554
2555
2556
 
 
  หน้าแรก   รายชื่อคณะกรรมการ   ต้นฉบับและรูปแบบ   การส่งบทความ
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  อุปโยคิน
 
เรียน ท่านผู้อ่านที่เคารพ
 
     Mae Fah Luang E-Journal Online ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ฤกษ์เกิดใหม่อีกครั้ง หลังจากที่ได้ว่างเว้นไประยะเวลาหนึ่งด้วยปัญหาทางเทคนิค จึงต้องขออภัยท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามมาโดยตลอด กระผมและกองบรรณาธิการทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า E-Journal Online ฉบับนี้ จะเป็นเวทีวิชาการที่จะเป็นสื่อกลางถ่ายทอดทั้งองค์ความรู้ เนื้อหาสาระทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไปสู่นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และอาจารย์อีกแหล่งหนึ่ง
 
     ดังนั้น จึงใคร่เชิญชวนท่านที่มีความประสงค์ที่จะแสดงผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นบทความงานวิจัย บทความจากผลการศึกษา วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ โปรดคลิกเข้าไปที่ เงื่อนไขและข้อแนะนำในการเตรียมเอกสาร เพื่อเผยแพร่ทาง E-Journal Online ของเรา
 
 

บรรณาธิการ

   


Mae Fah Luang University Journal Online